logo isranews

logo small 2

ชัดๆ! เปิดระเบียบ ก.กลาโหม ห้าม ขรก.ทหาร มี'ผลประโยชน์ทับซ้อน'

ก่อนกรณี หจก.ลูกปลัด! พลิกระเบียบ ก.กลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม ห้าม ขรก.ทหารมีผลประโยชน์ทับซ้อน ออกยุค‘สมชาย วงศ์สวัสดิ์’ ฝ่าฝืน ‘ผิดวินัย’ ผช.ผบ.ทบ.ส่งหนังสือเวียนปลายปี 51‘ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด’ สั่งหน่วยงานแจ้งผลลงโทษ 

 41059 sonprecha 00

ในช่วงที่ผ่านมาประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests)ในแวดวงการข้าราชการทหาร ถูกกล่าวถึงหลายครั้ง ตั้งแต่บริษัทของพันเอกนายทหารรับงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชัยนาทนับสิบล้านบาท บางคนรับงานประชาสัมพันธ์ธนาคารของรัฐ ล่าสุดกรณีธุรกิจรับเหมาของคนใกล้ชิดอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคู่สัญญากับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 9 สัญญา วงเงิน 107,905,000 บาท (7 พ.ค.57- 25 เม.ย. 59) จากจำนวนโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ 3 แห่ง 16 โครงการ รวม 168,934,000 บาท แม้กระทั่งข้าราชการทหารบางคนใช้ชื่อคนใกล้ชิดทำธุรกิจ ฯลฯ

กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นสาธารณะและถูกตั้งคำถามในเชิงจริยธรรมถึงความเหมาะสม

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2551 มาเสนอ

ระเบียบกระทวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2551 ออกเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื้อหามีทั้งหมด 10 ข้อ

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ กำหนดนิยาม ของ “ส่วนราชการ” และ “ข้าราชการกระทรวงกลาโหม”ว่า

4.1 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

4.2 “ข้าราชการกระทรวงกลาโหม” หมายความว่า ข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และหมายความรวมถึง ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม เจ้าหน้าที่ทางทหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

ข้อ 5 ข้าราชการกระทรวงกลาโหมจักต้องยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ มาตรฐานจริยธรรม 14 ประการ

กรณีข้อห้ามผลประโยชน์ทับซ้อนปรากฎในข้อ 5.5 ระบุว่า

“5.5 การพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน”

5.6 .การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย

5.9.การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม

5.10 การมีจิตสำนักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และปลูกฝังให้ข้าราชการ กระทรวงกลาโหมที่ปกครองอยู่นั้นรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม อย่างเคร่งครัด

หากฝ่าฝืน ระบุไว้ในข้อ 7

ข้อ 7. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเป็น การกระทำผิดวินัย จักต้องรับโทษหรือรับทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียม ของข้าราชการกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ

หมายเหตุของระเบียบฯ ฉบับนี้ระบุถึงหลักการในประกาศใช้ระเบียบนี้ เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการดำเนินการเพื่อให้การบังคับบัญชาใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ โดยให้ถือว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นการกระทำผิดทางวินัย จึงจำเป็นต้องออกรเบียบฉบับนี้ 

ระเบียบฯ ฉบับนี้ถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมทราบ เมื่อ 31 ต.ค.2551 

ในส่วนของกองทัพบก พล.ต.สุชาติ หนองบัว เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ทำหนังสือถึง ผบ.ทบ ผ่าน ผช.ผบ.ทบ (2) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 ให้กำลังพลทุกประเภทในสังกัด ทบ.ทราบ ระเบียบกลาโหม และให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ดูเอกสาร)

41059 sonprecha 01

41059 sonprecha 02 

และให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่อผู้กระทำการฝ่าฝืนระเบียบฯ ฉบับนี้ตั้งแต่ เดือน ก.ย.- ส.ค.ของปีถัดไป รายงานตามสายการบังคับบัญชา จัดทำบัญชีรายชื่อผู้กระทำการฝ่าฝืน เหตุแห่งการฝ่าฝืน และการลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยที่ได้รับและให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รวบรวมรายงาน ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ภายใน 25 ส.ค.ของทุกปี

ผช.ผบ.ทบ. (2) เห็นชอบ เมื่อ 14 พ.ย.2551 ส่งถึง กรมสารบรรณทหารบกเมื่อ 21 พ.ย.2551 (ดูเอกสาร)

ข้างต้น คือ เนื้อหากลางช่วงสถานการณ์ร้อน

อย่างไรก็ตาม ถ้าเอาเนื้อหาตามที่ปรากฎใน ระเบียบกระทวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2551 เป็นตัวตั้ง จนถึงขณะนี้ ผ่านมา 8 ปี ในประเด็น ‘ผลประโยชน์ทับซ้อน’ กระทรวงกลาโหม และหรือกองทัพบก ได้ลงโทษใครบ้างหรือไม่ ? 

น่าจะชี้แจงให้สาธารณะทราบข้อเท็จจริง

41059 sonprecha 03

41059 sonprecha 04

 

อ่านประกอบ :

รับเหมา สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 หจก.‘ปฐมพล’ฟัน 44.8 ล.-‘กลุ่มเดิม’โผล่เป็นคู่เทียบ

หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’คว้ารับเหมา‘ทัพภาค 3’พุ่ง 107.9 ล. -‘กลุ่มเดิม’คู่เทียบ 

เบื้องหลัง หจก.‘ปฐมพล’คว้า 2 โครงการ‘ทัพภาค 3’ 31.5 ล.!ชนะหน้าเดิม 6,000 บ. 

หจก.‘ปฐมพล’ ฟัน 6 โครงการ อบจ.พิษณุโลก - 5.4 ล.เคาะครั้งเดียว จนท.ยันโปร่งใส 

ที่ตั้ง หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ บ้านพัก ‘พล.อ.ปรีชา-แม่ทัพภาค 3’ 

ACTจี้ รบ.เร่งตรวจสอบครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา 

เปิดระเบียบกลาโหม ห้ามใช้บ้านพักทำการค้า 

บ.รับเหมาแห่งที่ 2 ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ โผล่! ทุน 2 ล. เพิ่งตั้ง ก.ย.58-นอกค่ายทหาร  

ทบ.ดูรายละเอียด‘หจก.ปฐมพล’คว้างานรัฐ-กองทัพภาค 3 ไม่รู้ตั้งในค่าย 

'อิศรา' ถาม 'แม่ทัพภาค 3' ตอบ! ไฉน หจก.ลูกพล.อ.ปรีชา จดทะเบียนตั้งในค่ายทหาร 

งบการเงินมัด! หจก.‘ปฐมพล’ ปิกอัพ‘ซูซูกิ’1 คัน -ไม่มีที่ดิน อาคาร ฟันงาน 155.6 ล.  

เปิดตัว บ.นำพลฯ ผู้พ่าย หจก.‘ปฐมพล’ 1,900 บ.-ที่แท้ ‘คู่ค้าใหญ่’ กองทัพ 1.5 พันล. 

ประกวดราคารับเหมา อบจ.พิษณุโลก หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ มีคู่แข่งรายเดียว 

ที่ตั้ง หจก. ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ อยู่ในค่ายทหาร-แจ้งงบการเงินมีเครื่องมือ 7 แสน 

เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล. 

เจาะสัญญารับเหมางาน‘ทัพภาค 3’ หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ชนะคู่แข่ง 1,900 บ.พบ 

หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล. 

ต้นสังกัด สรุปผลสอบ‘พันเอก’ไม่ผิด ปมตั้ง บ.รับเหมางาน ตจว.

ผอ.สวพ.ทบ.เข้มเรียก พ.อ.ก้องแจงปมพันรับเหมาป้าย อบจ.ชัยนาท-สมุทรสงคราม 

สรรพากรบี้ภาษี บ.เด็กสาวผู้รับเหมาป้าย 4.5 ล.หน้าศาลากลาง จ.ชัยนาท 

เอกสารชัด!‘พ.อ.’เพิ่งยื่นลาออกจาก กก. บ.รับเหมา 22 ต.ค.58 หลัง คว้างาน 6 ล. 

'พ.อ.'เจ้าของ บ.คู่เทียบ'โอบามาฯ'หลาย จว.แจงไม่ได้ยุ่งบริษัทนานแล้ว-วางสายทันที