logo isranews

logo small 2

หจก.‘ปฐมพล’ ฟัน 6 โครงการ อบจ.พิษณุโลก - 5.4 ล.เคาะครั้งเดียว จนท.ยันโปร่งใส

จนท.อบจ.พิษณุโลกหอบเอกสารกว่า 10 แฟ้มแจงปมจ้าง หจก.'ปฐมพล จันทร์โอชา'คว้ารับเหมาพัฒนาพระราชวังจันทน์ ได้ 6 โครงการ 16.1 ล.จาก 15 โครงการ ไม่มีใต้โต๊ะ โปรงใส  1 รายการ 5.4 ล.เคาะราคาครั้งเดียวก่อนหมดเวลา ลูกชายปลัดกลาโหมคุมงานเอง

picnonnnnn

กรณีห้างหุ้นส่วนจัด (หจก.) คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 11 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงิน 155,603,000 บาท โดยโครงการที่เป็นคู่สัญญากับ อบจ.พิษณุโลก 3 โครงการ

1.ก่อสร้างอาคารป้อมยามบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 750,000 บาท ทำสัญญาเมื่อ 14 ส.ค. 58 (สัญญาเลขที่ 189/2558)

2.โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดงด้านหน้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 6,865,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 1 ก.ย. 58 (สัญญาเลขที่ 216/2558)

3.โครงการวางระบบไฟฟ้า เดินสายใต้ดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ วงเงิน 5,450,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 15 ต.ค. 58 (สัญญาเลขที่ 20/2559)

จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของ อบจ.พิษณุโลก พบว่า โครงการที่ 2 มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ราย ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น และ หจก.พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ 

ขณะที่ โครงการที่ 3 มีผู้สนใจยื่นเอกสารประมูลจ้างจำนวน 28 ราย และผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติและผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค 27 ราย โครงการที่ 2 ต่ำกว่าราคากลาง 22,000 บาท ส่วนโครงการที่ 3 ห่างจากราคากลาง 2,350,000 บาท และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสนอราคาของเอกชนแต่ละราย  (อ่านประกอบ : ประกวดราคารับเหมา อบจ.พิษณุโลก หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ มีคู่แข่งรายเดียว)

ล่าสุด วันที่ 29 ก.ย. 2559 นางเวียงมาศ  ธีระแนว รองปลัด อบจ.พิษณุโลก  เปิดเผยทีมข่าวพิเศษสำนักข่าวอิศราว่า เมื่อช่วงปี  2558  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)พิษณุโลก มีนโยบายและแผนพัฒนาบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ งบประมาณ 53 ล้านบาท  โดยมเปิดให้ประมูลราคาเพื่อแข่งขันกันตามระเบียบ ระบบ e-Auction ตามกระบวนการระเบียบกระทรวงการคลัง  มีการเคาะราคาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  ผู้เข้าประมูลต้องมีคุณสมบัติตรง  มีอาชีพเกี่ยวกับงาน มีผลงานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน และเปิดกว้างให้คนมีผลงานน้อย ๆ ก็สามารถประมูลได้ด้วย  ทำตามพัสดุ โปร่งใส  ปรากฏว่า หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น  สามารถประมูลงานได้ทั้งหมด 6 โครงการ  รวมเป็นเงิน 16,142,000 บาท  ประกอบด้วย

1.โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กสำเร็จรูปตามแบบเดิมบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ราคา  918,000 บาท 

2.โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์   อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ราคา 865,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างอาคารป้อมยามบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ราคา 750,000บาท 

4.โครงการติดตั้งป้ายชื่อ   โบราณสถานบริเวณพระราชวังจันทน์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ราคา 1,294,000 บาท  

5.โครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดงด้านหน้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวัจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ราคา 6,865,000 บาท และ

6.โครงการวางระบบไฟฟ้าเดินสายไฟใต้ดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก ราคา 5,450,000 บาท

29959 sonprecha 03

29959 sonprecha 04

นางเวียงมาศ กล่าวว่า  หลังเข้าทำสัญญาทุกโครงการ ทาง หจก.คอนเทมโพรารี่ฯ ได้มาจัดทำเอง ไม่มีการจ้างช่วง โดย นายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม  และ น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร หุ้นส่วนผู้จัดการ มาคอยดูแลควบคุมงานเอง

สำหรับ โครงการเด่น คือ โครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดงด้านหน้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ราคากลางตั้งไว้ 6,887,000 บาท ยื่นราคาต่ำกว่าราคากลาง 22,000 บาท ราคาที่ประมูลได้คือ 6,865,000 บาท เป็นการปรับปรุงอาคารสำนักงานป่าไม้ จำนวน 2 หลัง มีผู้ประกอบการมาซื้อแบบ 20 ราย  แต่ยื่นเอกสารเพียง 2 ราย ทำให้ หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น ได้รับการจ้าง ซึ่งกระบวนการทำงานเสร็จเรียบร้อยดี ส่งงาน 20 เมษายน 2559 ล่าช้าเล็กน้อย สาเหตุเนื่องจาก มีความผุพังของอาคารเดิม ทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลน เพื่อทำให้การปรับปรุงมีความสมบูรณ์กลมกลืนกับตัวอาคารเดิม  

ส่วนโครงการวางระบบไฟฟ้าเดินสายไฟใต้ดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก ราคาที่เสนอ 5,450,000 บาท โครงการนี้มีการกำหนดราคากลางได้ 7,800,000 บาท  มีผู้ประกอบการมาซื้อแบบ 30 ราย  ยื่นเอกสาร 28 ราย ไม่ผ่าน 1 ราย ทำให้มีผู้ประมูลเพียง 27 ราย  การประมูลเป็นไปตามระบบ e-Auction  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ปรากฏว่า หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น   เคาะราคาต่ำสุดครั้งเดียวเพียง 5,450,000 บาท  มีส่วนลดจากราคาเปิดประมูล  2,350,000  บาท จึงชนะการประมูลครั้งนี้ไป  แต่เนื่องจากทำงานส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา ต้องขยายสัญญา ถึง 20 กุมภาพันธ์  ทำให้ถูกปรับเป็นเงินทั้งสิ้น   59,950 บาท         

นอกจากนี้ โครงการติดตั้งป้ายชื่อโบราณสถานบริเวณพระราชวังจันทน์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ราคา 1,294,000 บาท ยื่นเอกสารเพียงรายเดียว และเป็นอีกโครงการที่ถูกปรับ เพราะส่งงานล่าช้าไป 21 วัน คิดค่าปรับเงินเงินรวม 26,628 บาท ส่วนโครงการอื่น ๆ ทั้งหมด ทำงานได้เสร็จเรียบร้อยส่งทันตามเวลา และรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการวางระบบไฟฟ้าเดินสายไฟใต้ดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น   เคาะราคาต่ำสุดครั้งเดียวเพียง 5,450,000 บาทก่อนหมดเวลา นั้น มีผู้เข้าร่วมแข่งอีก 8 ราย เคาะครั้งเดียว และราคาเดียวกันที่ 7,790,000 บาท (ดูเอกสาร)

29959 sonprecha 01

29959 sonprecha 02

อ่านประกอบ :

ที่ตั้ง หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ บ้านพัก ‘พล.อ.ปรีชา-แม่ทัพภาค 3’

ACTจี้ รบ.เร่งตรวจสอบครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา 

เปิดระเบียบกลาโหม ห้ามใช้บ้านพักทำการค้า 

บ.รับเหมาแห่งที่ 2 ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ โผล่! ทุน 2 ล. เพิ่งตั้ง ก.ย.58-นอกค่ายทหาร  

ทบ.ดูรายละเอียด‘หจก.ปฐมพล’คว้างานรัฐ-กองทัพภาค 3 ไม่รู้ตั้งในค่าย 

'อิศรา' ถาม 'แม่ทัพภาค 3' ตอบ! ไฉน หจก.ลูกพล.อ.ปรีชา จดทะเบียนตั้งในค่ายทหาร 

งบการเงินมัด! หจก.‘ปฐมพล’ ปิกอัพ‘ซูซูกิ’1 คัน -ไม่มีที่ดิน อาคาร ฟันงาน 155.6 ล. 

เปิดตัว บ.นำพลฯ ผู้พ่าย หจก.‘ปฐมพล’ 1,900 บ.-ที่แท้ ‘คู่ค้าใหญ่’ กองทัพ 1.5 พันล. 

ประกวดราคารับเหมา อบจ.พิษณุโลก หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ มีคู่แข่งรายเดียว 

ที่ตั้ง หจก. ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ อยู่ในค่ายทหาร-แจ้งงบการเงินมีเครื่องมือ 7 แสน 

เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล. 

เจาะสัญญารับเหมางาน‘ทัพภาค 3’ หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ชนะคู่แข่ง 1,900 บ. 

พบ หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล.