logo isranews

logo small 2

เปิดหนังสือฉบับเต็ม! ผบ.ทบ.‘อนุมัติตามเสนอ’ล้มดีลแลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’บ.ค้าอาวุธ

เขียนวันที่
วันอาทิตย์ ที่ 05 มิถุนายน 2559 เวลา 21:00 น.
เขียนโดย
isranews

เปิดหนังสือฉบับเต็ม กรณีแลก‘ซากชีนุก’ กับ‘แบล็ค ฮอว์ค’ บ.ค้าอาวุธ สหรัฐ ผ่านกระบวนพิจารณา 6 ขั้น ‘หน่วยงาน-รอง ผบ.ทบ.’ก่อน‘พล.อ.ธีรชัย’เซ็นฉับอนุมัติยกเลิก ระบุชัด เอกชนไม่ทำตามเงื่อนไข 3 ข้อ กระทั่งนำขายทอดตลาด ปมร้อนขณะนี้

picbookss045 6 16

กรณีขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 หรือ ฮ.ล.47 (CH-47D-ชีนุก) จำนวน 6 ลำ (เครื่อง) พร้อมชิ้นส่วน เครื่องมือซ่อมบำรุง และบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่กองทัพบกกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ (ประกวดราคาครั้งที่ 3) มีที่มาจากความพยายามในการดำเนินการ แลกเปลี่ยนซาก ชีนุก จำนวน 6 ลำ และ เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 1900 จำนวน 2 ลำ กับ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 M (BLACK HAWK หรือ แบล็ค ฮอว์ค – เหยี่ยวดำ) จำนวน 1 ลำ ผ่าน บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ตัวแทนบริษัทค้าอาวุธยุทธภัณฑ์จากสหรัฐ แต่ติดเงื่อนไขสำคัญ 3 ข้อ 1 ใน 3 คือ กรณีเช็คหลักประกันซอง จำนวน 10 ล้านบาท ของเอกชน กองทัพอ้างว่าลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็คไม่ตรงดับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร ซึ่งสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลเช็ค 10 ล้านบาท ‘เจ้าปัญหา’ มารายงานต่อสาธารณชนแล้ว

(อ่านประกอบ : โชว์เช็คหลักประกัน 10 ล. แลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’ 1 ใน 3 ชนวนเจรจา บ.ค้าอาวุธ ล่ม)

ล่าสุดขอนำหนังสือรายงานความคืบหน้าการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซากชีนุก ฉบับวันที่ 16 ต.ค.58 ถึง ผบ.ทบ. มาเสนอแบบเต็มๆ ดังนี้

16 ต.ค.58 พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.) ทำบันทึกถึง ผบ.ทบ. เรื่อง ขส.ทบ (กรมการขนส่งทหารบก) รายงานความคืบหน้าการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ชีนุก เพิ่มเติม

เนื้อหาในบันทึก มีทั้งหมด 4 ข้อ

ข้อแรก ได้อ้างรายงานความคืบหน้าการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 จำนวน 6 ลำ และ เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 1900 จำนวน 2 ลำ กับ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) จำนวน 1 เครื่อง ให้ ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.)ทราบเพิ่มเติม

ข้อที่สอง คำชี้แจงของ กบ.ทบ. มีจำนวน 4 ข้อย่อย

ข้อ 2.4 ระบุว่า

“ขส.ทบ. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 และ ซาก บ.ท. 1900 ให้ ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.)ทราบเพิ่มเติมตามข้อ 1 โดยมีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ ดังนี้

2.4.1 ขส.ทบ. ได้ตรวจสอบหลักประกันซอง (เช็ค ธนาคารกสิกรไทย สาขาสรงประภา-ดอนเมือง เลขที่ 06412510 เป็นเงิน 10,000,000 บาท) ที่ บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด นำมายื่นต่อทางราชการกับ ธนาคารกสิกรไทย ปรากฏว่า ธนาคารปฏิเสธการรับ เนื่องจากลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค ไม่ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร ดังนั้น ขส.ทบ.จึงได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข แต่บริษัทฯ ไม่สามารถนำหลักประกันซองมาวางไว้กับทางราชการตามข้อกำหนดไว้

2.4.2 บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคขอทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานของอนุมัติแลกเปลี่ยนตามอนุมัติหลักการของ ทบ.ได้

2.4.3 บริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนเป็น บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งหากจะดำเนินการตามที่ บริษัทฯ แจ้ง จะต้องยกเลิกการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ และเริ่มดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง”

ข้อที่สาม เป็นความเห็นของ กบ.ทบ.

“ กบ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขส.ทบ. ได้ดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 และ ซาก บ.ท. 1900 โดยยึดถือปฏิบัติตามอนุมัติหลักการของ ทบ. ที่อ้างถึง 1 อย่างเคร่งครัด แต่ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นตามที่ ขส.ทบ.รายงานให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบในข้อ 2.4 เกิดจากผู้ประกอบการ (บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติต่อ ซาก ฮ.ล.47 และ ซาก บ.ท. 1900 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ. จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ ขส.ทบ.ดำเนินการยกเลิกการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 จำนวน 6 เครื่อง และ ซาก บ.ท. 1900 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยชิ้นส่วนซ่อม, เครื่องมือซ่อมบำรุง และบริภัณฑ์ภาคพื้น กับ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) จำนวน 1 เครื่อง ในครั้งนี้ และพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อซาก ฮ.ล.47 และ ซาก บ.ท. 1900 ที่จะทำให้ ทบ.ได้รับประโยชน์สูงสุด แล้วเสนอแนวทางดังกล่าวให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ข้อที่สี่ ข้อเสนอดำเนินการ

“ 4.1กรุณารับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 และ ซาก บ.ท. 1900 ของ ขส.ทบ.ตามข้อ 1

4.2 อนุมัติให้ ขส.ทบ.ดำเนินการตามการพิจารณาของ กบ.ทบ.ในข้อ 3

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ 4”

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.

ในท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ (หน้า 3 ) มีการอนุมัติขึ้นมาตามลำดับชั้น

รอง.เสธ.ทบ. 4 “เรียน ผบ.ทบ. เห็นควรอนุมัติตามที่ กบ.ทบ.เสนอในข้อ 4” เมื่อ 20 ต.ค. 58 ,เสธ ทบ. วันที่ 21 ต.ค.58 ,ผู้ช่วย ผบ.ทบ. (2) เมื่อ 21 ต.ค.58 ,รอง ผบ.ทบ. เมื่อ 21 ต.ค.58

กระทั่ง ผบ.ทบ.ลงนาม ‘อนุมัติตามเสนอในข้อ 4’ เมื่อ 26 ต.ค.58 (ดูเอกสาร)

picbookss5 6 16

picbookss005 6 16

การดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 และ ซาก บ.ท. 1900 กับ แบล็ค ฮอว์ค ผ่าน บริษัทฯ ก็ล้มกลางคัน นำมาสู่การประกาศขายโดยวิธีทอดตลาดซาก ชีนุก 6 ลำ เมื่อ 1 ก.พ.59 และ บริษัท ธนนิพัฒน์ยนต์ตระการ จำกัด ผู้ชนะประมูล (ในครั้งแรก) เมื่อ 23 ก.พ.59 ก่อนถูกยกเลิกทั้ง 2 ครั้ง และกำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้

อ่านประกอบ:

โชว์เช็คหลักประกัน 10 ล. แลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’ 1 ใน 3 ชนวนเจรจา บ.ค้าอาวุธ ล่ม

เปิดเบื้องหลัง ขายซาก ฮ.ซีนุก 420 ล.! ดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค’บ.ค้าอาวุธ สหรัฐ ล่ม!

จับเข่าคุย 'บอลบิน' ปมร้อนขายซาก ฮ.ชีนุก 420 ล. "ผมเป็นนักธุรกิจ ไม่ใช่นักเลง"

ปริศนา!ไลน์หลุด‘บอลบิน’เจรจาขายซาก ฮ.ชีนุก 530 ล. - มีข้อความ‘ผมเคียเอง’

เปิดตัว'จิรภัทร'ลูกชาย บ.ผู้ชนะซื้อ ฮ.ชีนุก โชว์เซลฟีหน้าห้อง ส.ส.- รองผบ.ภาค 1

บ.ไทย แอโรสเปซฯ ส่งหนังสือแจง'อิศรา' ปม ฮ.ชีนุก 420 ล. ‘คงศักดิ์’ ผู้ประสาน ไม่ใช่ พนง.

ป.ป.ท.ขยับสอบปมขายซาก 'ฮ.ชีนุก' 420 ล.เรียกตัวแทน 'บ.ค้าอาวุธ' ให้ถ้อยคำ 27 พ.ค.

ลูกชายหุ้นใหญ่ บ.ธนพิพัฒน์ฯแจงซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล.-ไม่ได้ส่งสัญญาขาย 550 ล.

เปิดตัวหุ้นใหญ่ บ.ซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล. ปริศนา!ใช้เบอร์โทร.ขรก.-สนง.บัญชี

ทบ.แจงยังไม่ทำสัญญาขายซาก ฮ.ชีนุก อยู่ในขั้นประกวดราคา

'สตง.' รับลูก 'อิศรา' สั่ง จนท.ลุยหาข้อมูลปมขายซาก ฮ.ชีนุกกองทัพ 420 ล.

บ.ซื้อ ฮ.ชีนุก 420 ล. กองทัพ! ทำสัญญาขายต่อ 550 ล. หลังประมูล 1 วัน

ยื่นบิ๊กตู่-สตง. สอบปมกองทัพขาย ฮ.ชีนุก 420 ล. โยงปลด‘จ่าทหาร’