logo isranews

logo small 2

เปิดหนังสือ ‘บิ๊กโด่ง’ สั่ง ‘พล.อ.ปรีชา’ รับผิดชอบหลัก ดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 09 มิถุนายน 2559 เวลา 21:00 น.
เขียนโดย
isranews

หลักฐานใหม่ กรณีดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค-ซากชีนุก’ พล.อ.อุดมเดช สั่ง ‘ปรีชา จันทร์โอชา’ รับผิดชอบหลัก ยุค‘บิ๊กหมู’ สั่งยกเลิกหลังมี ‘ข้อขัดข้อง’ 3 ข้อ โยงปริศนาปมเช็ค 10 ล.นำเข้า บัญชี ขส.ทบ. (เงินใน)   

090659 chinook

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า กรณีการขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ 47 หรือ ฮ.ล.47 (CH-47D-ชีนุก) จำนวน 6 ลำ (เครื่อง) พร้อมชิ้นส่วน เครื่องมือซ่อมบำรุง และบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่กองทัพบกกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ (ประกวดราคาครั้งที่ 3) มีที่มาจากความพยายามในการดำเนินการแลกเปลี่ยนซากชีนุก จำนวน 6 ลำ และเครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 1900 จำนวน 2 ลำ กับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 M (BLACK HAWK หรือ แบล็ค ฮอว์ค-เหยี่ยวดำ) จำนวน 1 ลำ ผ่าน บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ตัวแทนบริษัทค้าอาวุธยุทธภัณฑ์รายใหญ่จากสหรัฐ แต่ทว่า ดีลดังกล่าวได้ถูกยกเลิก เนื่องจาก กองทัพบก ระบุว่า ผู้ประกอบการ (บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี ฯ) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ 

1.หลักประกันซอง 10 ล้านบาท ที่บริษัท ฯ นำมายื่นต่อทางราชการกับ ธนาคารกสิกรไทย ปรากฏว่า ธนาคาร ฯ ปฏิเสธการรับ เนื่องจาก ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค ไม่ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร

2.บริษัท ฯ ไม่สามารถจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคขอทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท.60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานของอนุมัติแลกเปลี่ยนตามอนุมัติหลักการของ ทบ.ได้

3.บริษัท ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนเป็น บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งหากจะดำเนินการตามที่บริษัท ฯ แจ้ง จะต้องยกเลิกการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ และเริ่มดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง

‘อิศรา’ ได้ขยายความในกรณีข้อ 1 และ ข้อ 2  ไปก่อนหน้านี้แล้ว

ล่าสุดพบว่า ก่อนที่ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. คนปัจจุบัน (รับตำแหน่ง 1 ต.ค.58) ลงนามในคำสั่ง ‘ยกเลิก’ เมื่อ 26 ต.ค.58 (อ่านประกอบ : เปิดหนังสือฉบับเต็ม! ผบ.ทบ.‘อนุมัติตามเสนอ’ล้มดีลแลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’บ.ค้าอาวุธ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร (บิ๊กโด่ง) ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ได้มีบันทึกสั่งการให้ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ทบ. (2) และ รอง เสธ.ทบ. (กบ.) เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ในหนังสือสั่งการทางวิทยุสื่อสาร จาก จก.กบ.ทบ. (เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก) ถึง จก.ขส.ทบ. (เจ้ากรมการขนส่งทหารบก) ลงวันที่ 12 มิ.ย.58 มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ข้อ

ข้อ 2 กล่าวถึงที่มาของการแลกเปลี่ยนซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 หรือ ฮ.ล.47 ว่า

“ตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขส.ทบ. ดำเนินการแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 จำนวน 6 เครื่อง พร้อมด้วยชิ้นส่วนซ่อม , เครื่องมือซ่อมบำรุง และบริภัณฑ์ภาคพื้น โดยให้ ขส.ทบ. ดำเนินการสำรวจราคากลางซาก ฮ.ล.47 พร้อมด้วยชิ้นส่วนซ่อมดังกล่าวอีกครั้ง รายละเอียดตามอ้างถึงในข้อ 1.1 นั้น กบ.ทบ.ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแลกเปลี่ยน ฮ.ล.47 เมื่อ 9 มิ.ย.58 เวลา 14.30 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. (1) โดยมี ผช.ผบ.ทบ. (2) เป็นประธานการประชุมรายละเอียดตามอ้างถึงในข้อ 1.2 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้”

ข้อ 2.1 ขส.ทบ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ประกอบการมายื่นข้อเสนอ 6 ราย คือ บริษัท เอ็ดโด โซลูชั่น จำกัด ,บริษัท ดาต้าเกท จำกัด ,บริษัท ทรานส์เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ,บริษัท สยามอเมริกัน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท Columbia Helicopter,Inc สหรัฐอเมริกา  

ข้อ 2.2 ที่ประชุมเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าว ยังไม่มีความชัดเพียงพอว่า จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ จึงมีมติให้ ขส.ทบ. ประสานการปฏิบัติกับบริษัททั้ง  6 ราย ให้ยืนยันความชัดเจนในการดำเนินการแลกเปลี่ยน ฮ.ล.47 ให้ทางราชการทราบอีกครั้ง พร้อมกับแจ้งผลการดำเนินการให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบภายใน 20 มิ.ย.58 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม ต่อไป

“ข้อ 3 เพื่อให้การพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการต่อซาก ฮ.ล.47 จำนวน 6 เครื่อง พร้อมชิ้นส่วนซ่อม ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ขส.ทบ. พิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมในข้อ 2.2”

ในท้ายบันทึกดังกล่าว พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ลงนาม ‘ทราบ’ เมื่อ 15 มิ.ย. 58 พร้อมสั่งการ 2 ข้อ

-ให้ กบ.ทบ. (กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก) รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ โดย ขส.ทบ.สนับสนุนรายละเอียด

-ให้ ผช.ผบ.ทบ.(2) รอง เสธ.ทบ. (กบ.) ลงไปดูแลรับผิดชอบในฐานะ ผบ.ช.สายงาน ให้ได้ข้อยุติโดยด่วน (จัดประชุมเอง ไม่ปล่อย ขส.ทบ.อีกต่อไป)”  (ดูเอกสาร)

090659 chinook 02

090659 chinook 03

8 ก.ค. 2558 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทำการแทนผู้บัญชาการทหารบก ส่งหนังสือถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด อนุญาตให้ บริษัท ฯ นำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าตรวจสภาพ ซาก ฮ.ล.47 และเครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 1900 ณ ที่ตั้งหน่วยกองบินสนับสนุนทั่วไป ศูนย์การบินทหารบก และกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกได้ โดย ให้บริษัท ฯ ส่งรายละเอียดวันเวลาในการเข้าตรวจสภาพให้กรมส่งบำรุงทหารบกทราบล่วงหน้า (ดูเอกสาร)

 090659 chinook 01

อย่างไรก็ตาม ถ้ายึดตามหนังสือคำสั่งของ พล.อ.อุดมเดช ผบ.ทบ.ข้างต้น น่าสังเกตว่า

1.หน่วยปฏิบัติที่มีบทบาทดำเนินการในเรื่องนี้ ต่อมาเป็น ‘ขส.ทบ.’ มิใช่ ‘กบ.ทบ.’ ?

2.กรณีของเช็คหลักประกัน 10 ล้านบาท ในทางปฏิบัติ เมื่อได้รับจากเอกชน กองทัพบกจะต้องนำเข้าบัญชีการเงิน กองทัพบกโดยตรง หรือ บัญชีกรมการขนส่งทหารบก (เงินใน) กันแน่ ?

เพราะในกรณีนี้ เมื่อ ขส.ทบ. นำเข้าบัญชี ‘กรมการขนส่งทหารบก (เงินใน)’ และเกิดปัญหา ธนาคารปฏิเสธการรับเช็ค เนื่องจาก ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค ไม่ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร และเป็นเหตุ 1 ใน 3 ข้อที่ ผบ.ทบ.คนต่อมา ‘อนุมัติตามข้อเสนอ’ ให้ยกเลิกโครงการ  

หรือแท้จริงมีเหตุผลมากกว่า 3 ข้อ?

อ่านประกอบ:

แกะรอย ดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’ บ.ค้าอาวุธ เบี้ยวเงื่อนไข จริงหรือ?

เปิดหนังสือฉบับเต็ม! ผบ.ทบ.‘อนุมัติตามเสนอ’ล้มดีลแลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’บ.ค้าอาวุธ

โชว์เช็คหลักประกัน 10 ล. แลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’ 1 ใน 3 ชนวนเจรจา บ.ค้าอาวุธ ล่ม

เปิดเบื้องหลัง ขายซาก ฮ.ซีนุก 420 ล.! ดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค’บ.ค้าอาวุธ สหรัฐ ล่ม!

จับเข่าคุย 'บอลบิน' ปมร้อนขายซาก ฮ.ชีนุก 420 ล. "ผมเป็นนักธุรกิจ ไม่ใช่นักเลง"

ปริศนา!ไลน์หลุด‘บอลบิน’เจรจาขายซาก ฮ.ชีนุก 530 ล. - มีข้อความ‘ผมเคียเอง’

เปิดตัว'จิรภัทร'ลูกชาย บ.ผู้ชนะซื้อ ฮ.ชีนุก โชว์เซลฟีหน้าห้อง ส.ส.- รองผบ.ภาค 1

บ.ไทย แอโรสเปซฯ ส่งหนังสือแจง'อิศรา' ปม ฮ.ชีนุก 420 ล. ‘คงศักดิ์’ ผู้ประสาน ไม่ใช่ พนง.

ป.ป.ท.ขยับสอบปมขายซาก 'ฮ.ชีนุก' 420 ล.เรียกตัวแทน 'บ.ค้าอาวุธ' ให้ถ้อยคำ 27 พ.ค.

ลูกชายหุ้นใหญ่ บ.ธนพิพัฒน์ฯแจงซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล.-ไม่ได้ส่งสัญญาขาย 550 ล.

เปิดตัวหุ้นใหญ่ บ.ซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล. ปริศนา!ใช้เบอร์โทร.ขรก.-สนง.บัญชี

ทบ.แจงยังไม่ทำสัญญาขายซาก ฮ.ชีนุก อยู่ในขั้นประกวดราคา

'สตง.' รับลูก 'อิศรา' สั่ง จนท.ลุยหาข้อมูลปมขายซาก ฮ.ชีนุกกองทัพ 420 ล.

บ.ซื้อ ฮ.ชีนุก 420 ล. กองทัพ! ทำสัญญาขายต่อ 550 ล. หลังประมูล 1 วัน

ยื่นบิ๊กตู่-สตง. สอบปมกองทัพขาย ฮ.ชีนุก 420 ล. โยงปลด‘จ่าทหาร’