logo isranews

logo small 2

แกะรอย ดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’ บ.ค้าอาวุธ เบี้ยวเงื่อนไข จริงหรือ?

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 07 มิถุนายน 2559 เวลา 21:00 น.
เขียนโดย
isranews

เปิดเอกสารพิสูจน์! ปม 'บ.ค้าอาวุธ' เบี้ยวเงื่อนไข ส่งเจ้าหน้าที่ดูของจริงในสหรัฐ 1 ใน 3 ข้อชนวนล้มดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค-ซากชีนุก’ ก่อนชง ผบ.ทบ. ‘อนุมัติตามเสนอ’ – ปริศนา! ใครอยู่เบื้องหลัง?

070659 chinook47 00

กรณีการขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 หรือ ฮ.ล.47 (CH-47D-ชีนุก) จำนวน 6 ลำ (เครื่อง)  พร้อมชิ้นส่วน เครื่องมือซ่อมบำรุง และบริภัณฑ์ภาคพื้น ที่กองทัพบกกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ (ประกวดราคาครั้งที่ 3) สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า มีที่มาจากความพยายามในการดำเนินการ แลกเปลี่ยนซากชีนุก จำนวน 6 ลำ และเครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 1900 จำนวน 2 ลำ กับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 M (BLACK HAWK หรือแบล็ค ฮอว์ค – เหยี่ยวดำ) จำนวน 1 ลำ ผ่าน บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ตัวแทนบริษัทค้าอาวุธยุทธภัณฑ์จากสหรัฐ แต่ทว่า ดีลดังกล่าวได้ถูกยกเลิก เนื่องจาก กองทัพบกได้อ้างว่า ผู้ประกอบการ (บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ

1.หลักประกันซอง 10 ล้านบาท ที่บริษัท ฯ นำมายื่นต่อทางราชการกับ ธนาคารกสิกรไทย ปรากฏว่า ธนาคารปฏิเสธการรับ เนื่องจาก ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค ไม่ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร

2.บริษัท ฯ ไม่สามารถจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคขอทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานของอนุมัติแลกเปลี่ยนตามอนุมัติหลักการของ ทบ.ได้

3.บริษัท ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนเป็น บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งหากจะดำเนินการตามที่ บริษัท ฯ แจ้ง จะต้องยกเลิกการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ และเริ่มดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง

ข้ออ้างดังกล่าว ปรากฏในบันทึกที่ต่อ กห0404/15024 วันที่ 16 ต.ค. 58 ที่ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.) ถึง ผบ.ทบ. เรื่อง ขส.ทบ (กรมการขนส่งทหารบก) รายงานความคืบหน้าการดำเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยนซาก ฮ.ล.47 เพิ่มเติม (อ่านประกอบ: เปิดหนังสือฉบับเต็ม! ผบ.ทบ.‘อนุมัติตามเสนอ’ล้มดีลแลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’บ.ค้าอาวุธ)

กรณีข้ออ้างใน 2. ที่ระบุว่า เอกชนไม่สามารถจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคขอทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา นั้น

จากการตรวจสอบเอกสารล่าสุดมีข้อมูลดังปรากฏจากเอกสาร ดังนี้

1.หนังสือขอเชิญเสนอการแลกเปลี่ยน ฉบับวันที่ 14 ส.ค. 58 ที่ พล.ต.สุวภัทร ยี่โถขาว เจ้ากรมการขนส่งทหารบก ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ได้ แนบเอกสารเงื่อนไขและรายละเอียด มีจำนวน 9 ข้อ ในข้อที่ 4 การเสนอราคา แบ่งข้อย่อยเป็น 7 ข้อ ไม่ปรากฏว่า มีข้อหนึ่งข้อใดกำหนดเกี่ยวกับการจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดอื่น เช่น

“ข้อ 4.2 รายการเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบที่มีประจำการในกองทัพบก ที่เสนอเพื่อแลกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าราคาต่อหน่วยในท้องตลาดไม่น้อยกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด….”

“ ข้อ 4.5 ผู้เสนอแลกเปลี่ยนจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 24 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยน”

“ข้อ 4.6 ผู้เสนอแลกเปลี่ยนจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของพัสดุที่เสนอแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 2 ปี หรือ 500 ชั่วโมงการใช้งาน แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน…” (ดูเอกสาร)

070659 chinook47 01

070659 chinook47 02

070659 chinook47 03

2.ในเอกสารใบเสนอแลกเปลี่ยน ที่ บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด โดย นายชุณหวิตร โปฎก ทำถึง เจ้าของการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 58 มีรายละเอียด 12 ข้อ ไม่ปรากฏเงื่อนไขว่า เอกชนจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกาอีกเช่นกัน อาทิ

ข้อ 9 ระบุว่า “ข้าพเจ้ารับรองว่าพัสดุที่เสนอแลกเปลี่ยน ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดและพร้อมใช้งานได้ทันที

ข้อ 10 ระบุว่า “ข้าพเจ้าขอรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของพัสดุที่เสนอมานี้เป็นเวลา 2 ปี หรือ 500 ชั่วโมงการใช้งาน แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

ข้อ 11. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้วางหลักประกันซองในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท โดยเช็คหมายเลข 06412510

ข้อ 12 เสนอการฝึกอบรมนักบิน จำนวน 2 คน

070659 chinook47 04

070659 chinook47 05

3. หนังสือฉบับวันที่ 22 ส.ค. 58 พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ ประธานกรรมการ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการเสนอแลกเปลี่ยน ระบุว่า เพื่อนำเรียนผู้บัญชาการทหารบก ขออนุมัติแลกเปลี่ยนและทำสัญญา กับ บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ไม่ปรากฏ เงื่อนไขให้เอกชนจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา อีกเช่นกัน

หนังสือระบุ ขอข้อมูล 2 รายการ 1.ใบเสนอแลกเปลี่ยน การกำหนดส่งมอบสิ่งของภายในกี่วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา การวางหลักประกันซอง และ 2.บัญชีคุณลักษณะเฉพาะของเฮลิคอปเตอร์แบบ UH- 60 M รวมถึงอะไหล่ควบคู่ (ถ้ามี)

070659 chinook47 06

ทว่า เงื่อนไขของกรมการขนส่งทหารบกที่กำหนดให้เอกชนจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา ปรากฏในเอกสาร 3 ฉบับ

ฉบับที่หนึ่ง หนังสือ ที่ กห.0444.11/1090 ฉบับวันที่ 8 ก.ย.58 ที่ พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ ประธานกรรมการ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดวันเวลาในการเดินทางไปตรวจสภาพ เฮลิคอปเตอร์ แบบ UH-60 M ที่เสนอแลกเปลี่ยน โดยท้ายหนังสือระบุว่า

“ทั้งนี้ คณะกรรมการขอให้บริษัทกำหนดวันเวลาในการเดินทางไปตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์ แบบ UH-60 M ที่เสนอแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้ทราบด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศและรายงานผลประกอบการขออนุมัติแลกเปลี่ยนต่อไป”

070659 chinook47 07

ฉบับที่สอง หนังสือที่ ต่อ กห.0444.11/1090 วันที่ 15 ก.ย. 58 รื่อง อนุมัติหลักการของผู้บัญชาการทหารบก ในการแลกเปลี่ยนซากอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ 47 และเครื่องบินใช้งานทั่วไปแบบ 1900 ในข้อ 2.1 ระบุว่า

“ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคของทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ UH-60 M จำนวน 1 เครื่อง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานขออนุมัติแลกเปลี่ยน โดยผู้ยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น”

ข้อ 4 คณะกรรมการจึงขอแจ้งให้บริษัท ฯ เร่งรัดแจ้งกำหนดในการเดินทางไปตรวจสภาพ UH-60 M (Refurbished) ดังกล่าว และยืนยันรายละเอียดของเฮลิคอปเตอร์ UH-60 M ที่เสนอแลกเปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์ใหม่ทั้งลำ หรือมีการซ่อมปรับปรุง (Refurbished) จากเฮลิคอปเตอร์รุ่นอะไร ภายใน 21 ก.ย. 58

070659 chinook47 08

ฉบับที่สาม หนังสือ ที่ต่อ กห 0444 /6011 วันที่ 22 ก.ย.58 พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ ประธานกรรมการ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด เร่งรัดแจ้งกำหนดการเดินทางไปตรวจสภาพ UH-60 M (Refurbished) โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการและแจ้งให้ทางราชการทราบโดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 25 ก.ย.58

“หากล่าช้ากว่านั้น กรมการขนส่งทหารบก จำเป็นต้องรายงานให้กองทัพบกทราบข้อขัดข้อง เพื่อพิจารณาหนทางปฏิบัติอื่นต่อไป”

อย่างไรก็ตาม วันที่ 25 ก.ย.58 ริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ทำหนังสือถึงเจ้ากรมการขนส่งทหารบก (ผ่านประธานกรรมการ ฯ) ชี้แจงสรุปว่า การจัดเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเดินทางไปตรวจสภาพ เฮลิคอปเตอร์ UH-60 M ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ในขั้นตอนนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ UH-60 M เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในภารกิจทางทหาร โดยการดูแลและครอบครองสิทธิ์ภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ถึงแม้บริษัท ฯ จะได้รับอนุมัติการจองไว้แล้วก็ตาม หากยังไม่มีลงนามสัญญาทำการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ และมีการยืนยันเอกสาร END USER ส่งกลับไปยังบริษัทผู้จำหน่าย และกระทรวงกลาโหม จึงทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิยืนยันในการเข้าตรวจสภาพได้ ดังนั้น การตรวจสภาพจะสามารถทำได้ หลังจากที่ลงนามทำสัญญาแล้ว เท่านั้น

“แต่บริษัท ฯ สามารถทำให้กองทัพบกมั่นใจ โดยบริษัท ฯ จะสนับสนุนเอกสารยืนยันหมายเลขอากาศยาน เอกสารการรับประกันการซ่อมบำรุง เอกสารรับรองอากาศยาน (Airworthiness) และเอกสารรายการอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนเป็นของใหม่ ซึ่งเอกสารจะได้รับรองความถูกต้อง (Notary Public) ของเอกสาร”

ต่อมา วันที่ 27 ก.ย. 58 พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ ประธานกรรมการ ทำหนังสือด่วนมากถึง เจ้ากรมการขนส่งทหารบก รายงานการดำเนินการแลกเปลี่ยนซากอากาศยาน ดังกล่าวกับเอกชน มี ‘ข้อขัดข้อง’ 3 ข้อข้างต้น

28 ก.ย. 58 เจ้ากรมการขนส่งทหารบก ทำบันทึกด่วนมากรายงาน ผบ.ทบ. ผ่าน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.)   กระทั่ง  เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ทำหนังสือด่วนมาก ถึง ผบ.ทบ.ขออนุมัติให้ยกเลิกดีลแลกเปลี่ยน เมื่อ 16 ต.ค.58 

จากข้อมูลข้างต้น น่าสังเกตว่า

1.หากยึดเอาหนังสือฉบับวันที่ 14 ส.ค.58 ที่ กรมการขนส่งทหารบก ส่งถึง บริษัท เมอร์ลิน อินเทลลิเจ้นท์ ทรี จำกัด ขอเชิญเสนอการแลกเปลี่ยน ไม่ปรากฏเงื่อนไขที่กำหนดให้เอกชนจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการเดินทางไปตรวจสภาพ ฮ.ท. 60 รุ่น M (Refurbished) ที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่แรก ?

2. เอกชนจะไม่กล่าวถึงเงื่อนไขข้อนี้ในการเจรจา  แต่เพิ่งมากล่าวถึงเมื่อ วันที่ 25 ก.ย.58 (หนังสือถึงเจ้ากรมการขนส่งทหารบก (ผ่านประธานกรรมการฯ))

ทำให้เกิดคำถามตามว่า เงื่อนไข ดังกล่าว ‘มา’ ได้อย่างไร ? และ ใครอยู่เบื้องหลัง?

อ่านประกอบ :

เปิดหนังสือฉบับเต็ม! ผบ.ทบ.‘อนุมัติตามเสนอ’ล้มดีลแลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’บ.ค้าอาวุธ

โชว์เช็คหลักประกัน 10 ล. แลก‘แบล็ค ฮอว์ค-ชีนุก’ 1 ใน 3 ชนวนเจรจา บ.ค้าอาวุธ ล่ม

เปิดเบื้องหลัง ขายซาก ฮ.ซีนุก 420 ล.! ดีลแลก ‘แบล็ค ฮอว์ค’บ.ค้าอาวุธ สหรัฐ ล่ม!

จับเข่าคุย 'บอลบิน' ปมร้อนขายซาก ฮ.ชีนุก 420 ล. "ผมเป็นนักธุรกิจ ไม่ใช่นักเลง"

ปริศนา!ไลน์หลุด‘บอลบิน’เจรจาขายซาก ฮ.ชีนุก 530 ล. - มีข้อความ‘ผมเคียเอง’

เปิดตัว'จิรภัทร'ลูกชาย บ.ผู้ชนะซื้อ ฮ.ชีนุก โชว์เซลฟีหน้าห้อง ส.ส.- รองผบ.ภาค 1

บ.ไทย แอโรสเปซฯ ส่งหนังสือแจง'อิศรา' ปม ฮ.ชีนุก 420 ล. ‘คงศักดิ์’ ผู้ประสาน ไม่ใช่ พนง.

ป.ป.ท.ขยับสอบปมขายซาก 'ฮ.ชีนุก' 420 ล.เรียกตัวแทน 'บ.ค้าอาวุธ' ให้ถ้อยคำ 27 พ.ค.

ลูกชายหุ้นใหญ่ บ.ธนพิพัฒน์ฯแจงซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล.-ไม่ได้ส่งสัญญาขาย 550 ล.

เปิดตัวหุ้นใหญ่ บ.ซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล. ปริศนา!ใช้เบอร์โทร.ขรก.-สนง.บัญชี

ทบ.แจงยังไม่ทำสัญญาขายซาก ฮ.ชีนุก อยู่ในขั้นประกวดราคา

'สตง.' รับลูก 'อิศรา' สั่ง จนท.ลุยหาข้อมูลปมขายซาก ฮ.ชีนุกกองทัพ 420 ล.

บ.ซื้อ ฮ.ชีนุก 420 ล. กองทัพ! ทำสัญญาขายต่อ 550 ล. หลังประมูล 1 วัน

ยื่นบิ๊กตู่-สตง. สอบปมกองทัพขาย ฮ.ชีนุก 420 ล. โยงปลด‘จ่าทหาร’