logo isranews

logo small 2

สั่งคุมเข้ม อบจ. เบิกเงินท้องถิ่นจัดแข่งฟุตบอลไทยลีก-ชิงแชมป์มวยโลก !!

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 10:27 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

มหาดไทย รับลูก สตง. ร่อนหนังสือถึงจังหวัด-อำเภอ คุมเข้มการเบิกจ่ายเงินประมาณสนับสนุนกีฬา อบจ.ให้ถูกต้องตามกม. หลัง อบจ.ชัยนาท ถูกตรวจพบปัญหาจัดแข่งขันฟุตบอลลีก –ชกมวย –จัดงาน อสม. เพียบ!! สั่งเรียกเงินจาก "อนุสรณ์ นาคาศัย" คืน 50 ล. จาก หลังพบนั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬา ผู้จัดการทีมชัยนาทเอฟซี ส่อผลประโยชน์ทับซ้อน

 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือเลขที่ มท 0808.2/ ว 2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 แจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เข้มงวดเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบว่า มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกีฬาจังหวัด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการป้องกันหรือแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและคลังต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในหนังสือดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ กรณีการจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬา อันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การจะสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนได้นั้น จะต้องเป็นลักษณะการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ประชาชน ในท้องถิ่นของตนเองเป็นส่วนร่วม มิใช่การดำเนินการในเชิงธุรกิจ

" ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดประโยชน์สูงสุด รักษาวินัยการคลัง จึงขอให้จังหวัด และอำเภอกำกับดูแลการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัดด้วย"

แหล่งข่าวจาก สตง. เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า การออกหนังสือแจ้งเตือนให้จังหวัดและอำเภอ เคร่งครัดการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนหมวดเงินอุดหนุนกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ สตง.ตรวจสอบพบว่า องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยนาท ซึ่งมี นายอนุสรณ์ นาคาศัย ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนสนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท ที่มีนายอนุสรณ์ เป็นนายกสมาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ของสโมสรฟุตบอลจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีนายอนุสรณ์เป็นผู้จัดการทีม และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันชกมวยสากลระดับโลก รวมจำนวนเงิน 44,800,000 บาท

" สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดแข่งขันกีฬาทั้งสองส่วนนี้ เป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ ไม่ใช่กีฬา ที่ อบจ.ต้องส่งเสริม อบจ.ชัยนาท จึงไม่อาจเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทได้ และการดำเนินการของนายอนุสรณ์เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย"

แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากการเบิกจ่ายเงินประมาณสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าวแล้ว สตง.ยังตรวจสอบพบว่า การเบิกจ่ายเงินจำนวน 10,070,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)แห่งประชาติประจำปี 2554 ของอบจ.ชัยนาท ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เช่นกัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง และหลายแห่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว

"สตง. จึงทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้นำเงินจำนวน 54,870,000 บาท ส่งคืนคลัง อบจ.ชัยนาทด้วย และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด ตนเองตามควรแก่กรณี ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ แต่มิได้ดำเนินการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางราชการกำหนด" แหล่งข่าวระบุ

(อ่านรายละเอียดผลสอบสตง. ในเอกสารประกอบ)

-----------------------