logo isranews

logo small 2

เช็คชื่อเอกชน 91 ราย ในบัญชีแจ้งข้อกล่าวหา ป.ป.ช. คดีระบายข้าวจีทูจี!

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:37 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

เช็คชื่อเอกชน 91 ราย ในบัญชีแจ้งข้อกล่าวหา ป.ป.ช. คดีระบายข้าวจีทูจี  ฐานะสนับสนุนการ กระทำความผิด "จีเอสเอสจี-ไห่หนาน" ไม่รอด   

PIC-จำนำขาว-12 

ในการให้สัมภาษณ์ยืนยันความคืบหน้าการไต่สวนคดีการทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น (อ่านประกอบ : ป.ป.ช.แจ้งข้อหาระบายจีทูจีกลุ่มเอกชนเพิ่ม 90 รายรวด -บริษัทจีนไม่รอด!)

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุชัดเจนว่า บริษัทเอกชนจำนวนกว่า 90 ราย ที่ถูก ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดในคดีนี้  ยังเป็นรายชื่อเดียวกับกลุ่มบริษัทเอกชน ที่ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ไต่สวนข้อมูลเพิ่มเติม ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 

ปรากฎรายชื่อ ดังนี้ 

1. บริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
2. นายไพศาล วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
3. นายสุรศักดิ์ พิเชษฐพงษา กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
4. นางสาวอัมพรศรี ตันติสถาพร กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
5. นางสาวดวงสมร อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
6. นายสรพล เอื้อชูวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
7. นายธารเกษม วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
8. นายวิญญู พิชญ์พงศา กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
9. นายรวิสักก์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด 
10. นายสุกิจ รัตนาพิทักส์เทพ 
11. นายสุเมธ สุดใจรักษ์

12. บริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด 
13. นายวรพงศ์ พิชญ์พงศา กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด 
14. นายวิเชียร วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด 
15. นายนที ศิระวัฒน์ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด 
16. นางอัมภา อัครบุญเลิศยศ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด 
17. นายพงศ์พัฒน์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด 
18. นายวัลลภ พิชญJพงศา กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด 
19. นายอนันต์ พิเชษฐพงศา กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จํากัด

20. ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงสีกิจทวียโสธร 
21. นายทวี อาจสมรรถ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงสีกิจทวียโสธร

22. บริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จํากัด 
23. นายทวี อาจสมรรถ กรรมการบริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จํากัด 
24. นางอุษณีย์ อาจสมรรถ กรรมการบริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จํากัด 
25. นายเสกสิทธิ์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการบริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จํากัด

26. บริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จํากัด 
27. นายชัยวัฒน์ นิ้มวัฒนา กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จํากัด 
28. นายพรชัย โตนิติวงศ์ กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จํากัด 
29. นายวิชัย บุญธนาพิบูลย์ กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จํากัด 
30. นางกุลภัทรา ปรีชา กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จํากัด 
31. นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จํากัด 
32. นายวศิน ตันติวนิชชานนท์

33. บริษัทสุวรรณเกลียวทอง จํากัด 
34. นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ กรรมการบริษัทสุวรรณเกลียวทอง จํากัด 
35. นางสาววิไลลักษณ์ ตั้งนุศาสน์

36. บริษัทไทยฟ้า จํากัด 
37. นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จํากัด 
38. นางสาววิพา พินธุโสภณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จํากัด 
39. นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จํากัด 
40. นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จํากัด 
41. นายเขมทัต ธนโกเศศ

42. บริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด 
43. นางสาวอารยา กําปั่นแก้ว กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด 
44. นายสุมนต์ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด 
45. นายสรัญ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด 
46. นายสิรินทร์ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด 
47. นายสราวุธ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด

48. บริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด 
49. นายปกรณ์ ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด 
50. นางวิจิตร ชาตะมีนา กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด 
51. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด 
52. นายสุรชัย หรือทัชชล ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด 
53. นางสาวดารณีย์ ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด 
54. นายไชยศิริ ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด 
55. นางสาวทิพย์สุดา ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด

56. บริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จํากัด 
57. นายชู หมิง เซ็น กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จํากัด 
58. นางสาวลิอุ ยุก หมิง ไอลีน กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จํากัด 
59. นายชู ไว ลัน กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จํากัด

60. นางสาวรัตนา แซ่เฮง กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า จํากัด 
61. นางสาวเรืองวัน เลิศศลารักษ์ กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า จํากัด 
62. นางสาวสุธิดา จันทะเอ กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า จํากัด 
63. นายสมยศ คุณจักร 
64. นายกฤษณะ สุระมนต์ 
65. นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร

66. นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร กรรมการบริษัทสิราลัย จํากัด

67. บริษัทข้าวไชยพร จํากัด 
68. นายไพบูลย์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จํากัด 
69. นายสมชัย บุณยมานนท์ กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จํากัด 
70. นายสมบัติ บุณยมานนท์ กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จํากัด 
71. นางสาวอรพิน ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จํากัด

72. บริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด 
73. นายไพบูลย์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด 
74. นายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด 
75. นางสาวสุนิสา ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด 
76. นายวิโรจน์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด 
77. นายสมชัย บุณยมานนท์ กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด 
78. นางสุดี อุทัยแสงชัย กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด 
79. นายวีระ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด

80. บริษัทเจียเม้ง จํากัด 
81. นางประพิศ มานะธัญญา กรรมการบริษัทเจียเม้ง จํากัด 
82. นางสาวประไพวัลย์ มานะธัญญา หรือเทียนขํา กรรมการบริษัทเจียเม้ง จํากัด 
83. นายโอฬาร มานะธัญญา กรรมการบริษัทเจียเม้ง จํากัด

84. บริษัทยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จํากัด 
85. นางสาวรัชนี วีระกุล กรรมการบริษัทยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จํากัด 
86. นางจุไรรัตน์ วีระกุล กรรมการบริษัทยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จํากัด 
87. นางสาวรุ่งรวี สง่าเขียว 
88. นายสมศักดิ์ พงษ์มณีรัตน์ 
89. นายสมเกียรติ์ พันธุ์นิธิทร์ 

ทั้งนี้ ในการเปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นายสรรเสริญ ระบุว่า กลุ่มบริษัทเอกชน จำนวน 89 รายดังกล่าว ถูกตรวจสอบพบว่า มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

กล่าวคือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุที่ทำให้มีการสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค เจ้าของของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ซึ่งนำไปมอบให้กับกรมการค้าต่างประเทศ 

(อ่านประกอบ : เบื้องหลัง"ป.ป.ช."ไต่สวนบิ๊กค้าข้าว 89 ราย สั่งจ่ายเช็คระบายจีทูจี"เก๊")

ล่าสุดในการให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายสรรเสริญ ระบุว่า ในจำนวนกลุ่มบริษัทเอกชน ที่ ป.ป.ช.มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหา มีบริษัทเอกชนต่างประเทศรวมอยู่ด้วย 

เมื่อถามว่า  บริษัทจีนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้ ด้วย คือ บริษัท จีเอสเอสจี และบริษัท ไห่หนาน ซึ่งปรากฎรายชื่อเป็นบริษัทจีนที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลจีนให้เข้ามาเจรจาซื้อขายข้าวจีทูจีครั้งนี้ ใช่หรือไม่ 

นายสรรเสริญ ตอบว่า "ใช่ๆๆ  บริษัทกลุ่มนี้ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย"

"คดีนี้ ขณะนี้ ได้ยกระดับเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ป.ป.ช.คงจะต้องมีการประสานงานกับสถานทูตจีน เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลบริษัทจีนเหล่านี้ต่อไปด้วย"

ทั้งนี้ เมื่อนำรายชื่อบริษัทจีน 2 ราย นี้ มาบวกกับบริษัทเอกชนไทย อีก 89 ราย  จะทำให้จำนวนบริษัทเอกชนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ เพิ่มขึ้นเป็น  91 ราย

และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เมื่อสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถามว่า ในท้ายที่สุดแล้ว คดีนี้จะใช้เวลาไต่สวนยาวนานเท่าไร 

นายสรรเสริญ ตอบคำถามแบบชัดเจน ไม่อ้อมค้อมว่า  "เห็นข้อมูลแบบนี้แล้ว ผมคิดว่า คดีนี้คงต้องใช้เวลายาวมากอย่างแน่นอน"  

หรือนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ ป.ป.ช. ยังไม่ "สำเร็จโทษ" คดีอาญา กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ จากกรณีการปล่อยปละละเลยให้การมีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวตามที่ปรากฎ เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้